Przegląd praktyk Ecolife – Koncert mis tybetańskich i gongu

Tym razem zawitaliśmy ponownie do Poleskiego Ośrodka Sztuki w Łodzi. Co jakiś czas organizujemy wspólnie wydarzenia, w których Galaktyczna Przystań organizuje relaks przy dźwiękach mis i gongu oraz instrumentach etnicznych. Uczestnicy biorą także udział w zajęciach jogi organizowanych przez Martę i innych dodatkowych atrakcjach.

Tym razem spotkaliśmy się w letnim ogrodzie Ośrodka, było ciepło i magicznie, a natura grała razem z nami 🙂

Dziękujemy wszystkim, oddajecie się cudownie w przepływ i dzięki temu możliwe jest głębokie odprężenie.

Zapraszamy również na inne terminy spotkań: 25.08.2018

A tu fotorelacja z 07.07.2018 – zadowoleni i pełni.

Zlot Szeptuch 2018

Kochani, w tym roku dużo wyjazdów, festiwali. Przekazujemy Wam wiedzę i nasze doświadczenie ku rozwojowi wszystkich. W czerwcu odwiedziliśmy miejsce, gdzie spotykają się ludzie kochający przyrodę, odkrywający medycynę naturalną, praktyki świadomego ruchu dla ciała i wiedzę o zdrowiu i szczęściu, dla umysłu i ducha.

Dziękujemy organizatorom za ciepłe przyjęcie, dobrą logistykę  i uczestnikom, niesamowicie zaangażowanym w przeżywanie nowego. Była piękna wymiana miłości, serdeczności, naładowaliśmy akumulatory. Okolica urocza przyrodniczo wspierała swoją energią.

Zapraszamy w 2019r. na kolejne nasze prelekcje i przekaz mocy, stoisko z rysunkiem aury, a może coś nowego..

Tymczasem relacja ze Zlotu w 2018r.:

Festiwal Wibracje 2018

Na początku czerwca odwiedziliśmy Festiwal Wibracje 2018. Kto był ten wie, jak podniosła się energia, jak podnosiły na duchu wspaniałe wykłady o zdrowiu i dobrym stylu życia, jak muzyka otwierała serce a kramy ze zdrową żywnością, terapią naturalną, kosmetykami wschodu, instrumentami etnicznymi itp. ujawniały ciekawe nowinki produktowe.

 

 

 

 

 

 

 

My prezentowaliśmy, pokazaliśmy Wam czym jest Rysunek Aury i jak można go interpretować. Duże zainteresowanie sprawiło, że nabraliśmy ochoty, by i za rok przyjechać, może tym razem z oficjalną prelekcją.

Dziękujemy organizatorom za uprzejmości i dobre przyjęcie.

RODO

RODO W FUNDACJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP”

WSTĘP    str.1

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?   str.1

JAKIE  DANE GROMADZIMY?  str.2

 1. PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH  str.2
 2. JAKIE DANE NALEŻY NAM PODAĆ?  str.2
 3. KOMU MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE  str.3
 4. PRZEZ JAKI CZAS BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE  str.3

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH     str.4

PRAWO DO DOSTĘPU I POPRAWIANIA DANYCH     str.5

 1. PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE UPRAWNIENIA: str.5
 2. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU str.6

INFORMACJA O DBROWOLNOŚCI PODAWANIA DANYCH    str. 6

INFORMACJA O ZMIANIE CELÓW PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA     str.6

ZGODA    str.6

PRAWO DO SKARGI  str.7

wstęp

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązywać będą przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochrony danych)
(dalej: „Rozporządzenie”).

Niniejsze Rozporządzenie wprowadza szereg zmian dotyczących obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe. Jego celem jest rozszerzenie i ujednolicenie praw do ochrony danych osobowych obywateli Unii Europejskiej.

Kto jest administratorem danych?

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby:
  Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, dane kontaktowe: numer telefonu 696-440-782 adres e-mail: grzegorz.cota@twojstartup.pl w związku z realizowaną  przez MONIKA GRZEGORCZYK zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa o nazwie  GALAKTYCZNA  PRZYSTAŃ  ZDROWIA (dalej: „Fundacja”)

Jakie dane gromadzimy?

 

 1. PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:

 

 1. podjęcia na Państwa żądanie wszelkich działań zmierzających do zawarcia umowy i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia),
 2. marketingu i promocji produktów oferowanych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie będących naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust.
  1 lit. f Rozporządzenia),
 3. wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z podjętą współpracą (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), cel ten związany jest z obowiązkami prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas wskazany w przepisach prawa, np.:
 • 74 ust. 2 pkt 1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858);
 • art 34 ust. 1 w zw. z art. 49 ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723);
 • 86 §1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926).
  1. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
  2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
  3. w określonym celu na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w jednym lub większej ilości celów (podstawa z art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia) – jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać w jakim konkretnie celu będziemy przetwarzać te dane.

Informujemy, iż we wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Pana/Pani danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (profilowanie oznacza, np. w przypadku profilowania marketingowego określanie, którą ofertą może być Pan/Pani najbardziej zainteresowany/a w oparciu o wcześniejsze Pana/Pani wybory). W przypadku zmiany decyzji dotyczącej dokonywania profilowania zostanie Pan/Pani o powyższym poinformowany/a poprzez uzupełnienie niniejszej informacji i przesłanie jej na wskazany przez Pan/Panią adres poczty elektronicznej.

 

 1. JAKIE DANE NALEŻY NAM PODAĆ?:

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez danych na formularzu umowy / zamówienia  (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy/ nie wykonamy zamówienia). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy  (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli, np. dzwonić pod numer kontaktowy).

W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Pani/Pana danych. Pojawienie się u nas Pani/Pana danych osobowych jest konsekwencją działania naszych usług, z których Pan/Pani korzysta.

Zawierając umowę lub w czasie trwania umowy, może Pan/Pani dodatkowo np. zamówić usługi nieobjęte dotąd umową. Jeżeli będzie to wymagało wykorzystania Pani/Pana danych w sposób inny niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnimy i przekażemy, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostaną aktualne

 

 1. KOMU MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE:

 

 1. Organy władzy publicznej, w zakresie, w którym nie otrzymują danych w ramach konkretnego postępowania na podstawie prawa (w zależności od podstawy kompetencyjnej);
 2. Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Fundacji na podstawie zawartej z Fundacją umowy powierzania przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Będą to, m.in.: beneficjenci Fundacji, informatycy, firmy archiwizujące, podmioty świadczące usługi bankowe i płatnicze, firmy hostingowe.
 3. Zewnętrzni administratorzy danych (tzw. Równoległy Administrator, któremu dane są udostępniane, np. radcy prawni i adwokaci, podmioty prowadzące działalność kurierską lub pocztową, podmioty nabywające wierzytelności – w razie niezapłacenia przez Państwa naszych faktur w terminie),
 4. Odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, jeżeli podejmiemy decyzję, o takim przekazaniu;

 

 1. PRZEZ JAKI CZAS BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 1 celów przetwarzania, tj.:

 

 1. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Fundacją umowy w związku z działalnością ZCP o nazwie GALAKTYCZNA PRZYSTAŃ ZDROWIA przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie:
 • przez okres wymagany przez przepisy prawa, np. dla przechowywania określonej dokumentacji księgowej i określonych danych zgodnie z przepisami podatkowymi;
 • przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji (tj. okres przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń),
 1. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji w związku z prowadzeniem działalności prawnej i realizacją zawartych umów, przez wyznaczony prawem okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Fundację;
 2. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Fundacji stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 3. w zakresie marketingu i promocji usług oferowanych przez Administratora – przez okres do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych;
 4. w zakresie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania.

 

przekazywanie danych do Państw trzecich

 1. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecydujemy się o przekazaniu danych poza EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo. Do takiego przekazania dojdzie tylko w sytuacji, kiedy państwo trzecie zapewni odpowiednią ochronę Pani/Pana danych osobowych. O takiej sytuacji zostanie Pani/Pan poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.
 2. W przypadku przekazania Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego, które nie zostało uznane decyzją Komisji Europejskiej za państwo zapewniające odpowiedni stopień ochrony, wystąpimy do Pana/Pani o wyrażenie wyraźnej zgody na takie przekazanie, informując Pana/Panią o uprzednim ryzyku wiążącym się z takim przekazaniem na podstawie art. 40 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

 

 

prawo do dostępu i poprawiania danych

1.    PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE UPRAWNIENIA:

 1. prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych
  (art. 15 Rozporządzenia),
 2. prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie
  (art. 16 Rozporządzenia),
 3. prawo do usunięcia danych osobowych z naszych systemów tzw. „prawo
  do bycia zapomnianym” – jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli (art. 17 Rozporządzenia),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia),
 5. Prawo do przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Panią/Pana dotyczące, w których posiadaniu jesteśmy na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody. Uprawnienie to będzie Pani/Panu przysługiwało, gdy będziemy posiadać Pani/Pana dane w formacie elektronicznym – gdy będziemy posiadać Pani/Pana dane jedynie w formie papierowej nie będą Państwo mieli możliwości skorzystania z tego uprawnienia. Może Pani/Pan zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi (art. 20 Rozporządzenia),
 6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody) – art. 7 ust. 3 Rozporządzenia. Cofnięcie Pani/Pana zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody występuje poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: kontakt@galaktycznaprzystan.pl

 

W celu skorzystania z powyższych uprawnień, prosimy o przesłanie wniosku
o odpowiedniej treści na adres Fundacji lub złożenia go osobiście w siedzibie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” (ul. Żurawia 6/12 lok. 766,
00-503 Warszawa).

2.    PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU

Niezależnie od praw wymienionych wyżej może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych (w tym profilowania, o ile jest dokonywane) na potrzeby marketingu bezpośredniego – art. 21 Rozporządzenia. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

W szczególnych sytuacjach może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych (w tym profilowania, o ile jest dokonywane), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny – art. 21 Rozporządzenia. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

 • ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,

lub

 • podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć w art. 21 Rozporządzenia.

informacja o dobrowolności podania danych

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Fundacją, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji tej umowy.

informacja o zmianie celów przetwarzania danych przez administratora

Jeżeli Fundacja zdecyduje przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformujemy Pana/Panią, o tym innym celu oraz udzielimy  wszelkich innych stosownych informacji.

zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez nas Pana/Pani danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone cele wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać, np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie albo kontakt telefoniczny/mailowy z Panią/Panem celem przekazywania informacji o przebiegu realizacji umowy. Udzieloną nam zgodę może Pan/Pani w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Pana/Pani danych przed cofnięciem takiej zgody). Cofnięcie zgody następuje przez stosowną informację, zgodnie z punktem lit. g pkt 1 rozdziału „Prawo do dostępu i poprawiania danych”  niniejszego dokumentu.

Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane. Zgoda dla przetwarzania Pana/Pani danych będzie stosowana tylko w celach, w których nie znajdą zastosowania inne przesłanki przetwarzania wskazane w lit. a)-e) powyżej.

PRAWO DO SKARGI

Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie narusza przepisy Rozporządzenia,
to przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu pod adresem rodo@twojstartup.pl.

 

Galaktyczna Przystań w Radio Łódź

Jesteśmy eko. Zarówno w działaniach z Rysunkiem Aury, jak i w masażach dźwiękiem. Preferujemy naturalne podejście do ochrony zdrowia i naturalne metody przywracania witalności i szczęścia życiowego.

Rysunek Aury to portret energetyczny, który bez ingerencji w organizm, bez zbędnych badań mechanicznych, bez wprowadzania w inne stany pozwala intuicyjnie określić nasze zdrowie i kondycję ciała, umysłu i ducha. Ta wiedza pozwala poszerzyć świadomość o samym sobie i uczy nas jak zarządzać własnym potencjałem. Dzięki tej wiedzy możemy wcześniej zmieniać naszą postawę życiową i reagować na zbliżające się choroby. Możemy także rozwijać talenty i lepiej wykorzystać swoje mocne strony.

Masaż Dźwiękiem mis tybetańskich, gongu i instrumentów szamańskich to także piękna przygoda ku rozwojowi jestestwa i wyciszenie, odstresowanie, relaks dla ciała, umysłu i ducha. Masaż równoważy , harmonizuje, przywraca radość. Dźwięk oczyszcza złogi starych wzorców. Odnawiamy się i doświadczamy łączności ze sobą samym.

Posłuchaj wywiadów:

https://www.radiolodz.pl/broadcast_posts/43466-badanie-aury-jestem-eko

Jednodniowy warsztat otwierania serca i oczyszczenia.

Serdecznie zapraszam na relaks poświąteczny. Ta niedziela może być dla Ciebie!

Niedzielny warsztat otwierania serca i oczyszczenia w Galaktycznej Przystani Zdrowia, to wspaniały czas, kiedy spotykamy się na cały niemal dzień, by odnowić w sobie łączność z boskością i wewnętrzną mocą. Pamiętasz jeszcze, że nie jesteś ciałem, ale czystą świadomością, która na jakiś czas przebywa w ciele fizycznym i poprzez nie manifestuje się. Tak – często o tej najważniejszej istocie rzeczy zapominamy! Dlatego, dobrze jest spotkać się w gronie, które chce popracować nad przypomnieniem sobie KIM JESTEM. Oczywiście, jesteś MIŁOŚCIĄ !
Ale dopiero, kiedy przyjmiesz ten argument do siebie naprawdę, kiedy ponownie przepłynie przez Ciebie żywa boska myśl, boska wiedza, boska iskra, poczujesz SIEBIE NAPRAWDĘ !

Ten warsztat poświęcony jest zagadnieniom otwartego serca i ćwiczeniom, praktykom na otwieranie przestrzeni serca. W jakich okolicznościach, warunkach, czasie, stanie umysłu, ciała i ducha to się dzieje .. kiedy odnawia się nasza więź z Najwyższą Boską Wszechświadomością? Jak możemy to przywrócić?

Spotkanie w atmosferze miłości i braterskiego/siostrzalnego ciepła, zrozumienia i otwarcia na drugiego człowieka. Otrzymasz tu wsparcie i uwagę, w zaufaniu i dobrej oprawie łatwiej się otworzysz i dotkniesz wewnątrz swojego serca.

Jesteś tęczą barw tańczącą na wietrze, uwolnij się i poczuj swobodę już teraz ! Nie trzeba wychodzić z ciała, nie trzeba wyjeżdżać daleko..wszystko czego Ci potrzeba jest w Tobie ! Ja tylko ukierunkowuję i podpowiadam możliwości, ale to Ty wybierasz i odkrywasz to w sobie.

Warsztaty zaczynają się przed południem, przewidziana jest przerwa na obiad- nieopodal znajdują się miejsca z jedzeniem.

Kończymy średnio po 7h działań + 1h na obiad.

Przewidziana:
– integracja w grupie
– medytacje serca
– rysunek intuicyjny
– praca w głosem
– równoważenie dźwiękiem mis, gongu, instrumentów szamańskich
– rozmowy i ćwiczenia na kontakt ze swoim subtelnym wnętrzem
pewnie też inne spontaniczne rzeczy, których nie ma w planie 🙂

Wkład: 150zł

Wpłata do 19 kwietnia – wkład 130zł

Dzień: niedziela 29 kwietnia

Czas: godz.10.30. do 18.00

Miejsce: Galaktyczna Przystań Zdrowia
Łódź

zapisy: Monika Grzegorczyk 508-566-867
www.galaktycznaprzystan.pl

Do zobaczenia ! ♥

Pierwsza wystawa Rysunku Aury – w ramach projektu „Ecolife ecoart”

Wystawa Rysunku Aury w ramach projektu „Ecolife ecoart” w Poleskim Ośrodku Sztuki w Łodzi potrwa do Wielkanocy 2018r. albo dłużej. Odwiedzajcie i komentujcie!!! )) Dziękujemy Poleskiemu za możliwość prezentacji instalacji – pierwszej w historii Galaktycznej Przystani Zdrowia.

Wystawiono ponad 40 prac.

Duchowo o zwierzętach

Historia niezwykłego, duchowego gołębia pocztowego.

To, że ptak ten miał duszę nie ulegało wątpliwości, ale jak był wielki duchowo i dzielny zaraz opowiem.

Anvil spadł na dach domku letniskowego i miał przetrącone obie nóżki. Dla ptaka to brak możliwości startu do lotu, czyli jak stwierdzali po kolei różni weterynarze –do uśpienia. Gołąb ma bardzo cieniutkie i lekkie nóżki, ale jednocześnie chwytne  i mocne-kiedy są zdrowe.

Poproszono mnie o pomoc w łączności do zwierząt i tak zaczęła się historia..

Bohaterski Anvil przeżył wiele, daliśmy mu też tyle miłości, ile mocy  w piersi. By go ratować, szukaliśmy sposobu, choćby nie z tej ziemi. Widziałam chwilami, że może ta droga nie była potrzebna, lecz jednocześnie wyrażał tak wielką wolę życia, że nie sposób było odmówić.

Codziennością przez chyba 5 m-cy było przewijanie opatrunków, rehabilitacja, szukanie,  by rozwiązać tę zagadkę i dać mu jeszcze zdrowe życie. Okazywał niezwykłą cierpliwość, a kiedy zbliżałam twarz do jego ciałka emanował elektrycznym fioletem wokół. Cały był magiczny, mocny i wytrwały.

Zdarzyła się niezwykła rzecz, kiedy został zawieziony i w innym mieście odbył operację jednej nóżki.

Była to poważna operacja. Miała połączyć i usprawnić kończynę. Siedzieliśmy wtedy z kolegą każdy u siebie w domu i medytowaliśmy, by proces przebiegł sprawnie..   nagle poczułam coś.. i zobaczyłam jego-gołębia przed sobą. Był okazały i jakby zdrowy.. pomyślałam – pewnie od narkozy wyszedł z ciała, choć ucieszyłam się ta wizytą bardzo.

Zatroskałam się tylko, czy aby wróci do życia.. i zadałam mu takie pytanie.  A on radosny i lekki jak nigdy, przekazał telepatycznie, że po prostu chce iść na spacer. Powiedział też, że zwiedził już trochę i chce zobaczyć  więcej. Nie powiedział czy wróci.. Jego aura biła blaskiem, a raczej cały nim był. Tak piękny i wyraźny, nagle w jednej chwili zniknął. Pomyślałam może jednak wrócił do ciała..

Wiedziałam, że operacja była skomplikowana i mogła skończyć się źle. Czekaliśmy. Następnego dnia zadzwonił weterynarz. Oznajmił, że gołąb podczas operacji odchodził, że go reanimowali ..  że udało się w końcu go przywrócić.

Teraz zrozumiałam dokładnie co zaszło i jak się odbyło. Potem jeszcze kilka m-cy z nami był, przechodząc  walecznie potyczki z chirurgią. Kiedy uznaliśmy, że więcej zrobić się nie da, odżywiony, o jednej słabo sprawnej nóżce znalazł ciepły i troskliwy gołębnik z opiekunką na wsi. Zostawiliśmy go tam, by był wśród swoich i klimatyzował się, na ile to było możliwe. W bloku nie było dobrego miejsca dla ptaka. Latał tam jeszcze trochę z innymi gołębiami, jak pokazywały  filmiki i zdjęcia od Pani – szczęśliwy z powodu wolności.

Kiedyś jednak nie wrócił z oblotu.

Ku jego pamięci, to co mi dał, co sobą pokazał i jakim był wielkim ptakiem, otulam miłością Jego duszę i pełna wdzięczności przekazuję  wiedzę o duchu zwierząt dalej.

Monika G.

Jeszcze o starym, ale też już o nowym

Wszyscy znający choć trochę realia duchowe cieszymy się, że możemy się energetycznie rozwijać, że „poziom nam się podnosi”. Nie wszyscy jednak wiedzą, że poziom 5, do którego coraz więcej osób obecnie trafia, na który wskakuje, jest trudnym  poziomem. Dlaczego? Dlatego, że 5-kę charakteryzuje obfitość wszelkich śmieci, jest to obszar przejściowy do wyższych wibracji i tutaj lokują się byty, które próbują jeszcze ściągać nas w dół. Tutaj jest dla nas strefa „próby” jak radzimy sobie z zarządzaniem własną energią, jak komunikujemy się z duszą i innymi duszami. Czy nasza moc jest wypracowana, by obcować  z coraz to mocniejszymi mocami wszelkiego rodzaju i zachować swoją pozycję, jednym słowem czy jesteśmy w sobie ugruntowani.

Należałoby się zastanowić, czy parcie ku wyższym wibracjom jest dla nas zbawienne.. okazuje się bowiem, że ścieżka, którą czasem całkiem kręto idziemy, wcale nas nie kłamie i to co mamy przejść, by osiągnąć moc wewnętrzną , po prostu jest nam niezbędne do zbadania rzeczywistości, rozpoznania jej, zrozumienia, uświadomienia jej sobie i przepraktykowania nowej świadomości.

Chcę tu zatem powiedzieć, że pewne czynności, doświadczenia są nam potrzebne, bo z jakiś powodów nasza jaźń nie może się w danej chwili w pełni ujawnić i potrzebuje zaistnienia zjawisk uwalniających ją.

Co nas może spotkać w 5-tce? Dużo dobrego, ale również dużo zawirowań, niejasności, konfrontacji, a nawet trudności, które jednak w efekcie finalnym okażą się dobrem i wstrząśnieniem nam potrzebnym. To właśnie dramaty życiowe, potyczki  uczą nas wytrwałości, cierpliwości, szukamy wtedy nowych rozwiązań, stajemy się bardziej kreatywni, elastyczni. Nie chcę tu powiedzieć, że trzeba cierpieć, by coś osiągnąć, ale po wglądach głęboko w energetykę widać, że ludzkość jest mocno nie zharmonizowana i stąd wynikają nasze udręki. Wejście w coraz to wyższe pozycje wibracyjne nie może odbyć się w chaosie. Wszechświat przygotowuje nas na szybkie stwarzanie, manifestowanie, na przepływy przez nas dużych częstotliwości i tylko te aspekty decydują o konieczności poukładania i oczyszczenia. Również mierzenie się z bytami energetycznymi, które np. powodują  „lenistwo” , ociężałość, otępienie umysłu i ciała daje nam znać, że pora na przemianę. Pora na lekkość, zwinność, gibkość, zwiewność, subtelność, wrażliwość. Pora na zajrzenie, co tworzymy obecnie myślami, co przejmujemy od innych i jak się z tym mamy. Nie jest to sielanka – jak zapewne widzicie po swoim, czasem uciążliwym codziennym życiu.

Ale dobra wiadomość jest taka, że da się z tym coś zrobić!

Starajmy się nie „gwałcić” siebie nakazami, zmuszaniem się, ale raczej spróbujmy zrozumieć co się dzieje, uzupełniać wiedzę o głębi samego siebie, czytać, więcej czuć, obserwować i wnikliwie badać jak mi jest z jakiegoś powodu. Niezbędne jest też ćwiczenie cierpliwości, wchodzenie w doświadczenia i łagodne konfrontowanie się, czyli bycie w doświadczeniu w środku i jednocześnie bycie obserwatorem siebie samego na zewnątrz. Tak – jest to możliwe, a praktyka wchodzi w zdrowy nawyk i potem dzieje się to automatycznie, bez wysiłku. Taki wgląd jest na wagę złota. Od razu można korygować swoje zachowania, postawę życiową, wdrażać  zdrowe rozwiązania.

Ten okres trzeba przejść, okres mocnej transformacji, bo zmienia się zarówno nasze ciało fizyczne przebudowując DNA i komórki z węglowych na kryształowe, jak i następuje większe zjednoczenie duszy z ciałem fizycznym, oraz aktywizacja duszy, oczyszczenie jej i  przypomnienie sobie, że jestem jednością ze wszystkim, choć tu na Ziemi mam swą indywidualną drogę i misję.

Mimo zmagań i starć pomyślcie sobie, że każdy krok przybliża do doskonałości i życia w szczęśliwości  i w wielkiej radości.

Bądźmy przede wszystkim uważni, na siebie, na chwilę w „tu i teraz”. Wszystko dzieje się tylko w teraz!

Stare jeszcze nas  ściąga w dół, ale tylko tyle i tak często jak sami na to pozwalamy. Kiedy zmieniamy postawę życiową na cierpliwą, wyrozumiałą, uważną, obecną, wnikliwą i kochającą – jakkolwiek na dany moment to wszystko rozumiesz – przybliżamy się do lepszego ja i lepszego my. Dajmy sobie także przestrzeń, nie ponaglajmy. Wszystko dzieje się w boskim porządku i w odpowiednim czasie.

Chcę Wam na koniec powiedzieć, że wszystko jest możliwe, nawet to, czego jeszcze nasza wyobraźnia nie widzi! Krok po kroku zmieniamy siebie, a to zmienia wszystko wokół  nas i cały nasz świat.

Masz w sobie wszelkie predyspozycje i możliwości, by już w tej chwili zacząć zmiany na lepsze, nawet,  jeśli będą to maleńkie kroczki. Masz tę moc! Systematyczność, zaufanie i zachwyt, nawet na najmniejszych osiągnięciach natchnie Ciebie mocą do dalszej pracy nad sobą! Nagradzaj siebie, chwal i bądź dobrej myśli, przyciągaj w ten sposób podobne! Obudź swoje mistrzostwo i dotknij swego oryginalnego boskiego pierwowzoru! 

Powodzenia!

Monika Grzegorczyk

1 2 3 4 7